Бутел

Општина Бутел

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Бутел има 69 згради за колективно домување, од кои 12% имаат лифт, а 25% имаат деловни простории.
Најстарата зграда е изградена во 1978 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Бутел.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.