Центар

Општина Центар

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Центар има 1016 згради за колективно домување, од кои 55% згради имаат лифт, а 63% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1920 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Центар.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.