Дебар

Општина Дебар

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Дебар има 72 згради за колективно домување, од кои 38% згради имаат лифт, а 80% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1954 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Дебар.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.