Делчево

Општина Делчево

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Делчево има 27 згради за колективно домување, од кои 22% имаат лифт, а 55% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Делчево.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.