Демир Хисар

Општина Демир Хисар

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Демир Хисар има 20 згради за колективно домување, од кои само во една зграда има лифт, а во 15% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1948 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Демир Хисар.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.