Дојран

Општина Дојран

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Дојран има 11 згради за колективно домување, од кои ниедна нема лифт, а 36% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1963 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Дојран.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.