Гази Баба

Општина Гази Баба

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Гази Баба има 199 згради за колективно домување, од кои 20% згради имаат лифт, а 17% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1946 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Гази Баба.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.