Гевгелија

Општина Гевгелија

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Гевгелија има вкупно 61 зграда за колективно домување, од кои само шест згради имаат лифт, а 40% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Гевгелија.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.