Ѓорче Петров

Општина Ѓорче Петров

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Ѓорче Петров има 290 згради за колективно домување, од кои 13% имаат лифт, 20% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1955 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Ѓорче Петров.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.