Карпош

Општина Карпош

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Карпош има 423 згради за колективно домување, од кои 35% згради имаат лифт, а 32% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Карпош.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.