Карпош

Општина Карпош

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Карпош има 395 згради за колективно домување, од кои 22% имаат лифт, 20% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1942 година, а највисоката зграда има 17 катови.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Карпош.