Кавадарци

Општина Кавадарци

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Кавадарци има 118 згради за колективно домување, од кои 8% згради имаат лифт, а 46% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1932 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Кавадарци.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.