Кочани

Општина Кочани

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Кочани има вкупно 57 згради за колективно домување, од кои само 9 згради имаат лифт, а 60% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1939 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Кочани.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.