Кратово

Општина Кратово

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Кратово има вкупно 16 згради за колективно домување, ниедна зграда нема лифт, а 25% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Кратово.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.