Македонски Брод

Општина Македонски Брод

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Македонски Брод има 20 згради за колективно домување, при што ниедна зграда нема лифт, 40% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1952 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Македонски Брод.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.