Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Македонска Каменица има 30 згради за колективно домување, од кои 10% имаат лифт, а 23% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1962 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Македонска Каменица.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.