Неготино

Општина Неготино

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Неготино има 29 згради за колективно домување, од кои само 3 згради имаат лифт, а 80% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Неготино.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.