Охрид

Општина Охрид

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Охрид има вкупно 368 згради за колективно домување, од кои 35% згради имаат лифт, а 48% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1924 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Охрид.