Крива Паланка

Општина Крива Паланка

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Крива Паланка има 42 згради за колективно домување, од кои 4,8% имаат лифт, 38% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1948 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Крива Паланка.