Крива Паланка

Општина Крива Паланка

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Крива Паланка има 43 згради за колективно домување, од кои 5% згради имаат лифт, а 37% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1948 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Крива Паланка.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.