Пехчево

Општина Пехчево

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Пехчево има 3 згради за колективно домување, од кои ниту една нема лифт, a две имаат деловни простории. Првата зграда во Пехчево е изградена во 1968 година.

Ова се дел од податоците извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Пехчево:

  • 2 од зградите немаат термо изолација и имаат протекување на покривот, а едната зграда нема термо изолација, но нема протекување.
  • Сите 3 згради се без термална фасада, а една има оштетување на фасадата.
  • 2 од зградите имаат термо-прозорци до 30%, а кај само една зграда има термо- прозорци до 70% од становите.
  • Начинот на греење е огревно дрво/брикети, електрична енергија.
  • Кај 2 од зградите начинот на управување е преку заедница на сопственици, а една зграда е без управување.© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.