Прилеп

Општина Прилеп

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Прилеп има 162 згради за колективно домување, од кои 5% згради имаат лифт, а 31% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Прилеп.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.