Пробиштип

Општина Пробиштип

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Пробиштип има 45 згради за колективно домување, од кои ниедна нема лифт, а 18% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1963 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Пробиштип.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.