Радовиш

Општина Радовиш

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Радовиш има 30 згради за колективно домување, при што ниедна зграда нема лифт, 63% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1958 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Радовиш.