Радовиш

Општина Радовиш

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Радовиш има вкупно 32 згради за колективно домување, ниедна зграда нема лифт, а 56% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1958 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Радовиш.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.