Ресен

Општина Ресен

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Ресен има вкупно 27 згради за колективно домување, од кои ниедна нема лифт, а 60% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1965 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Ресен.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.