Струга

Општина Струга

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Струга има 163 згради за колективно домување, од кои 14% згради имаат лифт, а 56% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1960 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Струга.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.