Свети Николе

Општина Свети Николе

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Свети Николе има вкупно 32 згради за колективно домување, од кои само две згради имаат лифт, а 63% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1957 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Свети Николе.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.