Валандово

Општина Валандово

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Валандово има 14 згради за колективно домување, од кои ниедна нема лифт, а 35% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1961 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Валандово.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.