Велес

Општина Велес

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Велес има 181 зграда за колективно домување, од кои 14% згради имаат лифт, а 27% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1935 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Велес.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.