Вевчани

Општина Вевчани

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Вевчани има една зграда за колективно домување. Зградата нема лифт, има напуштена деловна просторија и управувањето е регулирано преку задница на сопственици.
Греењето е на дрва/струја, кровот и фасадата се во солидна состојба и до 70% од прозорците и балконските врати се променети во нови ПВЦ. Зграда е изградена во 1983 година.© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.