Виница

Општина Виница

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Виница има вкупно 19 згради за колективно домување, од кои само две згради имаат лифт, а 90% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Виница.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.