Регистрацијата на станбени згради е активност превземена од Хабитат Македонија која вклучува собирање на податоци според обврските од Законот за домување и податоци за основните градежни и енергетски карактеристики на станбените згради. Анализата на станбените згради се очекува да биде важен извор на податоци за општините, институциите, граѓанскиот сектор, деловниот сектор и особено за сопствениците на станови во колективните згради.

Активноста веќе беше завршена во три општини во тек на 2015 година, и Хабитат Македонија продолжува со реализацијата на овој проект во општините низ цела Македонија.

Регистарот како законска обврска содржи информации за основните градежни и енергетски карактеристики на станбените згради, како на пример информација за тоа во каква состојба е зградата, каква е фасадата, каква е состојбата на покривот, потоа податоци за градежниот материјал кој е искористен, дали се преземени мерки за енергетска ефикасност, кој управува со станбената зграда и слично.

Целта е подигање на капацитетот на станарите на станбените единици и унапредување на квалитетот на домување во колективните станбени згради во Македонија.

Општини во кои се изработени регистри на станбени згради

За domuvanje.org.mk
Пред вас се наоѓа веб страница посветена на домувањето во станбени згради. Веб страницата за домување најпрво започна како Ресурсен центар, оформен како дел од проектот на УСАИД и Хабитат Македонија „Енергетска ефикасност во секторот домување“…
повеќе
Партнери