Во овој дел ви ги претставуваме законските рамки, законите и подзаконските акти, како и надлежностите во врска со енергетската ефикасност во нашата земја, меѓународните иницијативи за развој, како и ЕУ регулативата.

Напомена: Содржините на оваа веб страница се ажурираат повремено, за точните и прецизни информации во однос на законите и подзаконските акти, евентуалната промена и надлежности, секогаш искористете ја врската (линкот) на соодветната институција или документ.