Законодавство

Национално законодавство

Законот за енергетска ефикасност беше усвоен во февруари 2020 година. Притоа, се настојува националното законодавство да се усогласи со релевантните регулативи за енергетска ефикасност на Европската унија. Спроведувањето на Законот за Енергетска ефикасност е под директна надлежност на Министерството за економија и Агенцијата за енергетика.

Законот за енергетска ефикасност ги вклучува следните елементи:

  • Регулирање на енергетските ревизори, така што во иднина енергетските контроли ќе ги вршат соодветно обучени и овластени ревизори релевантни за секој пазар.
  • Воведување на обврски за енергетска ефикасност во преносот, дистрибуцијата и снабдувањето со енергија.
  • Овозможување имплементација на долгорочни договори за енергетски услуги од страна на давателите на енергетски услуги. Ова законско решение ги прецизира одредбите и моделот на договори кои овозможуваат реализација на проекти за подобрување на енергетската ефикасност, како за реконструкција на згради, така и за други инвестиции во енергетска опрема и инсталации. Воведување на барања за информации и ознака која ја означува класата на енергетска ефикасност и еко-дизајнот на енергетски ефикасните производи кои се нудат на државните пазари.
  • Формирање на Фонд за енергетска ефикасност како независно правно лице. Средствата ќе се користат за финансирање на проекти и мерки за енергетска ефикасност, по примерот на земјите од Европската Унија, каде што фондовите за енергетска ефикасност постојат долго време и успешно помагаат во развојот на енергетските услуги и воопшто подобрување на енергетската ефикасност. Со техничка помош од Светска банка очекуваме наскоро да започне подготовката на анализите. Неговата крајна цел е формирање Фонд за енергетска ефикасност кој во почетниот период ќе обезбеди финансирање на кредитни линии преку Македонската банка за поддршка на развојот наменети за реконструкција на јавни згради и потоа во согласност со ефективни решенија и финансиски механизми кои ја поддржуваат домашната економија и граѓаните преку креирање иновативни решенија. Очекуваме фондот да стапи на сила во втората половина на 2023 година. Имајќи предвид дека се обезбедени првични средства за негово формирање, како заем од Светска банка.

Детални информации за АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА може да се најдат на следниот линк.

Поврзани објави

Поврзани објави