Енергетска ефикасност и управување со станбени згради во Централна и Источна Европа – збирка на најдобри практики

Наслов: Енергетска ефикасност и управување со станбени згради во Централна и Источна Европа – збирка на најдобри практики
Оригинален наслов: Energy Efficiency and Residential Buildings Management in Central and Eastern Europe

-Compendium of Best Practices

Автори: Elena Szolgayová, PhD, Anu Sarnet, MA, Andrzej Rajkiewicz, MSc Mincho Benov, Varsenik Khloyan, MBA, Fexhri Selami, MA, Liljana Alceva, PhD
Година на издание: 2022
Проект/ издавач: Residential Energy Efficiency for the Low Income Households – REELIH, Хабитат Македонија
Резиме: Оваа публикација ги обединува најдобрите практики од земјите во Централна и Источна Европа, а има за цел да презентира позитивни искуства во спроведување на национални иницијативи и програми за енергетска ефикасност во домувањето во станбените згради. Оваа публикација дава преглед на успешните практики на мерки за енергетска ефикасност, различните аспекти на надминување на предизвиците и постигнување позитивни резултати. Збирката е достапна на англиски јазик.