Збирка на најдобри практики за стандарди и технологии за енергетска ефикасност во згради во регионот на UNECE

Наслов: Збирка на најдобри практики за стандарди и технологии за енергетска ефикасност во згради во регионот на UNECE
Оригинален наслов: Compendium of best practices on standards and technologies for energy efficiency in buildings in the UNECE region
Автори: Vitaly Bekker and other
Година на издание: 2019
Проект/ издавач: United Nations Economic Commission for Europe, Joint Task Force on Energy Efficiency Standards in Buildings
Резиме: Истражувањето презентирано во оваа студија има за цел да ги идентификува најдобрите практики за усвојување и спроведување на стандарди за енергетска ефикасност и технологии за енергетска ефикасност за градежниот сектор во регионот на UNECE и да подготви преглед на најдобри практики. Прегледот ќе послужи како основа за подобрување на знаењето на земјите-членки на UNECE во врска со најдобрите практики за енергетска ефикасност поврзани со постојните стандарди и технологии, така што тие ќе можат да ги развиваат и имплементираат поефективни политики за енергетска ефикасност во зградите. Збирката е достапна на англиски јазик.