Енергетска ефикасност на објекти – Прирачник за ученици од средните училишта

Наслов: Енергетска ефикасност на објекти – Прирачник за ученици од средните училишта
Оригинален наслов: Енергетска ефикасност на објекти – Прирачник за ученици од средните училишта
Автори: Д-р Мери Цветковска, Д-р Влатко Стоилков, Д-р Даме Димитровски, Д-р Ана Тромбева Гаврилоска, Д-р Маријана Лазаревска
Година на издание: 2015
Проект/ издавач: Хабитат Македонија во соработка со USAID
Резиме: Овој прирачник дава основни материјали за реализација на наставата по факултативниот наставен предмет Енергетска ефикасност на објекти, наменет за учениците од четврта година од градежна, машинска и електро-техничка струка. Материјалот е поделен во 4 дела: општи елементи на енергијата и енергетската ефикасност; градежно-архитектонските карактеристики на објектите како пасивен чинител на енергетската ефикасност, елементи на машинството поврзани со загревање и ладење на објекти; и електро-техничките аспекти како активни чинители на енергетската ефикасност. Достапно на македонски и албански јазик.