Насоки и најдобри практики за микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија за испорака на енергетски ефикасни производи и при обезбедување опрема за обновлива енергија

Наслов: Насоки и најдобри практики за микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија за испорака на енергетски ефикасни производи и при обезбедување опрема за обновлива енергија
Оригинален наслов: Guidelines and best practices for micro, small and medium enterprises in North Macedonia in delivering energy-efficient products and in providing renewable energy equipment
Автори: Sashe Panevski and others
Година на издание: 2020
Проект/ издавач: UNECE
Резиме: Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE) е еден од партнерите што го спроведува УНДА проект „Глобална иницијатива за обновување на пост-COVID-19 на секторот за ММСП“. Општата цел напроектот е да ги зајакне капацитетите и издржливоста на микро, малите и средните претпријатија во земјите во развој и економиите во транзиција за да се ублажат економските и социјалните последици од влијанието на глобалната криза СОВИД-19. Поконкретно, делот на UNECE од проектот ќе им помогне на ММСП во земјите-членки да користат ефективно развиени насоки и најдобри практики за микро, мали и средни претпријатија во испорака на енергетски ефикасни производи и во обезбедување на опрема  за користење на обновливи извори. Документот е достапен на англиски јазик.