Студија за енергетска сиромаштија – фокус на ромските заедници во Република Македонија

Наслов: Студија за енергетска сиромаштија – фокус на ромските заедници во Република Македонија
Оригинален наслов: Housing Poverty Study – Focus on Roma in the Republic of Macedonia
Автори: Габер-Дамјановска Н.
Година на издание: 2012
Проект/ издавач: Хабитат Македонија
Резиме: Покрај анализата на постојните податоци и литература кои се однесуваат на состојбите во домувањето на Ромите, оваа студија ги разгледува и меѓународната регулатива и домашната правна рамка. Земени се предвид и основните студии на Хабитат Македонија за Промовирање на правата на домување на Ромите во општините Куманово, Шуто Оризари, Тетово и Гостивар. Достапно на македонски јазик.