Регионална: Проценка на станбено Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во Западен Балкан, Задача 2. Преглед на политики, правни акти и регулативи и анализа на празнините

Наслов: Регионална: Проценка на станбено
Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во
Западен Балкан, Задача 2. Преглед на политики, правни акти и регулативи и анализа на празнините
Оригинален наслов: Regional: Assessment of the Residential
Energy Efficiency Investment Potential in
the Western Balkans, Task 2. Policy overview, legal and regulatory review and gap analysis
Автори: Grant Ballard-Tremeer, Seth Landau, Morna Isaac (Eco Ltd)
Година на издание: 2014
Проект/ издавач: European Bank for Reconstruction and Development
Резиме: За секоја од земјите – Албанија, БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, овој извештај ја опишува законодавната/регулаторната рамка. Зацелите на овој извештај, видовите законодавства кои се клучни за развојот на пазарот за ЕЕ во станбениот сектор се поделени на следниов начин:

– Примарна легислатива што ја регулира ЕЕ – ова првенствено вклучува вклучување на ЕЕ во стратегиите, транспонирање на Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност (EED) и Директивата 2010/31/ЕУ (ЕПБД);

– Национални акциони планови за енергетска ефикасност – кои се бара да се поднесуваат на секои три години, а потоа резултатите се пријавуваат како дел од Енергетската заедница.

– Стандарди за градење и контроли за нови градби и реновирање – кои се типични подзаконски акти кои ги опишуваат градежните шифри, шеми за енергетски сертификати, барања за реновирање итн.; и

– Политики поврзани со управувањето со станбени згради. Документот е достапен на англиски јазик.