Совети и практики

Корисни документи и линкови

Инвентар на технички мерки за енергетска ефикасност кај енергетски сиромашните домаќинства H2020 Project ComAct: https://comact-project.eu/pilot_content/inventory-of-energy-efficiency-technical-measures-for-energy-poor-households-2/

Енергетски етикети, Организација на потрошувачи на Македонија: https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Energ_Etiketi_mk.pdf

Како да се штеди електрична енергија во домаќинствата,  Агенција за енергетика на Република Северна Македонија: https://www.ea.gov.mk/chesto-postavuvani-prasha%D1%9Aa/kako-da-se-shtedi-elektrichna-energi%D1%98a-vo-doma%D1%9Cinstvata/

Guidelines for integrating behaviour change approaches while engaging energy poor, H2020 Project EnergyMeasures:  https://energymeasures.eu/wp-content/uploads/2022/02/D1.2-Guidelines-for-integrating-behaviour-change-approaches-while-engaging-energy-poor-2.pdf

Актуелни цени на енергенси во РС Македонија, Регулаторна комисија за енергетика и водни ресурси на РС Македонија: https://www.erc.org.mk/#

Поврзани објави

Поврзани објави